Protokoll fra årsmøte i Egersund Klatre- og Tindeklubb 

Årsmøtet ble avholdt på Langholmen i Egersund 14.03.2023

 

Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede 

Styret redegjorde for det antall personer som var til stede ved oppstart av årsmøtet som styret anså for stemmeberettigede.
 Følgende hadde ordet i saken: Cathrine Johannessen
 Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende antall stemmeberettigede medlemmer: 6.

For: 6 Mot: 0 

Sak 2 Valg av dirigent 

Styret foreslo Kjetil Bentsen som dirigent.
 Vedtak: Årsmøtet valgte Kjetil Bentsen som dirigent. For: 6 Mot: 0 

Sak 3 Valg av protokollfører 

Styret foreslo Cathrine Johannessen som protokollfører.
 Følgende hadde ordet i saken: Thomas Hetland, Cathrine Johannessen. 

Vedtak: Årsmøtet valgte Cathrine Johannessen som protokollfører. For: 6 Mot: 0 

Sak 4 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 

Styret foreslo Cathrine Johannessen og Patrick Tengs til å underskrive protokollen.
 Følgende hadde ordet i saken: Cathrine Johannessen, Patrick Tengs.
 Vedtak: Årsmøtet valgte Cathrine Johannessen og Patrick Tengs til å underskrive protokollen. 

For: 6 Mot: 0 

Sak 5 Godkjenning av forretningsorden 

Styret fremla forslag til forretningsorden for godkjenning av årsmøtet. 

Vedtak: Årsmøtet godkjente forretningsorden.
 For: 6 Mot: 0 

Sak 6 Godkjenning av innkalling Et bilde som inneholder tekst, brev

Automatisk generert beskrivelse

Styret fremla forslag om at innkallingen ble godkjent.
 Vedtak: Årsmøtet godkjente innkallingen.
 For: 6 Mot: 0 

 

Sak 7 Godkjenning av sakliste 

Styret fremla forslag til sakliste for godkjenning av årsmøtet (vedlegg 1).
 Vedtak: Årsmøtet godkjente sakslisten.

For: 6 Mot: 0


 

 

 

 

 

Sak 8 Behandling av idrettslagets årsberetning 

Styret fremla idrettslagets årsberetning for godkjenning av årsmøtet. Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse

Vedtak: Årsmøtet godkjente årsberetningen. For: 6 Mot: 0 

 

Sak 9 Behandling av forslag og saker

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse
 Sak 9.1 Arrangementskomite

Følgende hadde ordet i saken: Cathrine Johannessen, Kjetil Bentsen, Thomas Hetland. 

Vedtak: For få medlemmer til stede på årsmøtet. Vi vil fremme dette på sosiale medier og på hjemmesiden vår, for så å gjøre et vedtak på styremøte. 

For: 6 Mot: 0 

Sak 9.2 Sette medlemskontingent for 2024
 
Følgende hadde ordet i saken: Thomas Hetland, Cathrine Johannessen, Kjetil Bentsen, Fredrik Støier, Patrick Tengs, Steffen Mathiesen.

Vedtak: 500 kr for enkelt medlemmer og 900 kr for familier. 

For: 6 Mot: 0 

 

Sak 10 Vedta idrettslagets budsjett og balanserapport

Styret fremla forslag til budsjett og balanserapport for vedtak av årsmøtet.

Forslag budsjett 2023 EKTK
Overført saldo fra 2022

kr 270 142,57 


tall for 2022 ca

Inn:
Medlemskontigent

kr 24 200,00 


 kr 44 000,00 

Salg klær

kr -   Utleie anlegg

kr -   


 kr -   

Utleie instruktør

kr -   


 kr -   

Kurs

kr 25 000,00 


 kr 27 000,00 

LAM støtte

kr 20 000,00 


 kr 30 889,00 

Mva refusjon

kr 10 000,00 


 kr 2 751,00 

Renterkr -   

Grasrot

kr 4 500,00 


 kr 2 300,00 

Sponsor

kr 10 000,00 


 kr -   

Stiftelser, Legat

kr -   


 kr -   

Ut:
Utstyr inne

kr 40 000,00 

Styret har fått bevilget myndighet til å justere poster etter behov.

kr 32 000,00 

Utstyr ute

kr 40 000,00 


 kr 40 000,00 

Klær

kr -   


 kr 2 000,00 

Vederlag til bidragsytere

kr 8 000,00 


 kr -   

Arrangementer internt klubb

kr 8 000,00 


 kr -   

Andre utgifter

kr 5 000,00 Driftsutgifter

kr 3 000,00 Utdanning/kursing av instruktør

kr 10 000,00 


 kr -   

Lisens NKF

kr 1 000,00 


 kr 2 340,00 

Idrettenonline

kr 5 000,00 


 kr 5 000,00 

Honorar

kr 16 000,00 


 kr 15 000,00 

Reklame/stand effekter

kr 6 000,00 


 kr -   

Forsikring

kr 2 500,00 


 kr 2 400,00 

Eigersund kommune

kr -   


 kr -   

 

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse


 Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag til budsjett og balanserapporten.
 For: 6 Mot: 0 

Sak 11 Behandling av idrettslagets organisasjonsplan 

Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag til organisasjonsplan.
 For: 6 Mot: 0

Sak 12 Valg 

Sak 12.1 Styret

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse
 

 Vedtak: Årsmøtet valgte valgkomiteens innstilling.

For: 6 Mot: 0 

Sak 12.2 Valgkomite

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse

Vedtak: Årsmøtet valgte styrets innstilling.

For: 6 Mot: 0 

 

Sak 13 Behandle forslag til årshjul

Følgende hadde ordet i saken: Thomas Hetland, Cathrine Johannessen, Fredrik Støier.

Vedtak: Årsmøtet vedtok årshjulet, men er enige om at det skal være et dynamisk dokument. Familieklatring er avhengig av foreldreengasjement og involvering, og Steffen Mathiesen vil ta over et eventuelt ansvar for dette resten av 2023.

For: 6 Mot: 0 

 

 

Egersund, 24.02.22 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 1 

Saksliste Årsmøte 14.03.2023

Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene 

Sak 2 Velge dirigent(er) 

Sak 3 Velge protokollfører(e)

Sak 4 Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

Sak 5 Godkjenne forretningsorden

Sak 6 Godkjenne innkallingen 

Sak 7 Godkjenne saklisten 

Sak 8 Behandle idrettslagets årsberetning - vedlegg 

Sak 9 Behandling av forslag og saker

Sak 10 Vedta idrettslagets budsjett og balanserapport 

Sak 11 Behandling av idrettslagets organisasjonsplan

Sak 12 Velge styre med 

  • leder 
  • nestleder 
  • minst ett styremedlem 
  • minst ett varamedlem 

og velge valgkomite med 

 • leder, 
 • minst ett medlem og 
 • minst ett varamedlem 

 

Sak 13 Behandle forslag til årshjul